Sterk jaar voor IEX

Sterk jaar voor IEX

IEX Group heeft, na een uitzonderlijk goed 2022, ook in 2023 sterk gepresteerd. Dit blijkt uit de voorlopige jaarcijfers* over het boekjaar 2023 die IEX Group vandaag publiceert.

Hoofdpunten:

  • Omzet 2023 5,11 miljoen euro, nagenoeg gelijk aan 2022
  • Operationele EBIT komt uit op 1,13 miljoen euro (2022: 1,25 miljoen euro)
  • Bijzondere baten van 0,50 miljoen euro.
  • Solvabiliteit sterk gestegen, balanspositie robuust

 

Groei Premium; druk op advertentiemarkt

De budgetten op de advertentiemarkt stonden in 2023 onder druk door het tegenvallende economische klimaat in Europa. IEX Group heeft dit weten te ondervangen met een stijging van de abonnementenomzet, waarbij het aantal betalende abonnees in 2023 met 11 procent gestegen is naar ruim 13.500 (eind 2022: 12.150). De jaaromzet kwam uit op 5,11 miljoen euro, vrijwel gelijk aan de omzet in 2022 (5,13 miljoen euro). De operationele EBITDA (voor bijzondere baten) bedroeg 1,36 miljoen euro (2022: 1,48 miljoen euro). De operationele EBIT (eveneens voor bijzondere baten) kwam uit op 1,13 miljoen euro  (2022: 1,25 miljoen euro).

Bijzondere baten

Gezien de structurele gezonde winstgevendheid heeft IEX Group een actieve latentie voor de vennootschapsbelasting op haar balans geactiveerd ter grootte van 0,33 miljoen euro. Tezamen met de vrijval van de voorziening accountantskosten bedragen de eenmalige baten 0,50 miljoen euro.

Als gevolg van deze eenmalige baten is de nettowinst gestegen van 1,05 miljoen euro naar 1,39 miljoen euro. Geschoond voor dit effect bedroeg de nettowinst 0,89 miljoen euro (23 eurocent per aandeel). De winst per aandeel kwam uit op 35 eurocent, tegen 27 eurocent in 2022.

Gezonde financiële positie

Door de verdere aflossing op de obligatielening zijn de financiële lasten fors afgenomen en is IEX Group financieel gezonder geworden. Ultimo 2023 bedroeg de rentedragende schuld 0,9 miljoen euro. De ruime cashpositie biedt de ruimte om het aflossingsprogramma te continueren. De solvabiliteit steeg in 2023 van 6 naar 41 procent. Daarmee is de financiële positie van IEX gezond en robuust.

IEX verwacht in de tweede helft van april het jaarverslag 2023 met de definitieve jaarcijfers over 2023 te publiceren. Op 8 januari jl. heeft IEX bekendgemaakt dat zij voornemens is accountantsorganisatie CFA te benoemen voor de controle van de jaarrekening 2024.

IEX biedt met haar Premium-product belangrijke beleggingsinformatie en ondersteuning voor particuliere beleggers in Nederland en België voor het nemen van beleggingsbeslissingen en het beheer van hun effectenportefeuille. IEX Group blijft zich inzetten om de dienstverlening uit te breiden en de kwaliteit verder te verbeteren. De toevoeging in september van een betaalde-contentpropositie op Beursduivel.be biedt verdere groeimogelijkheden.

Vooruitzichten

De afhankelijkheid van het beursklimaat, de volatiliteit en het economische sentiment noopt tot voorzichtigheid bij het doen van concrete voorspellingen op korte termijn. IEX verwacht evenwel dat de huidige uitgangspositie uitstekende kansen biedt om omzet en winstgevendheid op middellange termijn verder te doen groeien.

 

* In het persbericht zijn de voorlopige jaarcijfers 2023 weergegeven. De term ‘voorlopige’ impliceert dat de definitieve jaarcijfers kunnen afwijken van de voorlopige cijfers. Op deze cijfers is geen accountantscontrole toegepast.

 

Voor nadere informatie:

IEX Group N.V.

Telefoon +31(20) 435 21 70

 

e-mail: ir@iexgroup.nl