Sterke verbetering bedrijfsresultaat bij licht lagere omzet

Effect COVID-19 beperkt

Sterke verbetering bedrijfsresultaat bij licht lagere omzet

 

Hoofdpunten eerste halfjaar 2020:

  • Meevallende omzetontwikkeling: lichte daling met 4%
  • Sterke verbetering bedrijfsresultaat (EBITDA): licht positief in 1e halfjaar 2020
  • Verdere stijging aantal abonnees contentdiensten
  • Demping daling advertentieverkopen door aanmerkelijke stijging programmatic sales
  • Verwachting: voortzetting trends eerste halfjaar; geen concrete prognose.

 

IEX Media omzet op peil

IEX Group heeft in de eerste helft van 2020* goed gepresteerd en de negatieve effecten van COVID-19 weten te beperken. De omzet daalde licht (4 %) tot 1,8 miljoen euro. De omzet uit advertentie exploitatie kwam 10% lager uit. Deze daling is het gevolg van de bevroren advertentiebudgetten van vaste commerciële relaties.

De omzet uit programmatic sales is aanzienlijk gestegen door de sterke toename van het aantal sitebezoeken en paginaweergaven. Die toename is het gevolg van het volatiele beursklimaat en de in 2019 geacquireerde websites.

De activiteit Premium (betaalde content) groeide verder. Het aantal betalende abonnees ligt ongeveer 15 procent hoger dan in de eerste helft van 2019.

In de eerste helft van 2020 zijn beperkte investeringen gedaan in IEX Direct, dat zich richt op de ontwikkeling en marketing van nieuwe (financiële) producten en diensten. IEX is onverminderd positief over toekomst van deze activiteit die op dit moment nog geen omzet genereert.

Per saldo hebben de stijgende omzetten van programmatic sales en Premium een groot deel van de omzetdaling bij advertentieverkopen kunnen compenseren. Daardoor is de omzetdaling beperkt gebleven tot 4 procent.

 

IEX Group operationeel winstgevend

Het bedrijfsresultaat (EBITDA) liet een sterke verbetering zien. In het eerste halfjaar 2019 lag het bedrijfsresultaat op -0,6 miljoen euro. Het eerste halfjaar 2020 werd een positief bedrijfsresultaat geboekt van +0,1 miljoen euro. De resultaatverbetering is te danken aan stringente kostenbeheersing en beperkte investeringen in IEX Direct.

In het eerste halfjaar 2020 zijn evenementen op beleggingsgebied tot nader orde uitgesteld. Bovendien wordt er rekening mee gehouden dat de advertentiebudgetten van een deel van onze adverteerders verder worden gereduceerd en dat sommige bestedingen worden uitgesteld. Daar staat tegenover dat de behoefte aan kwalitatief hoge content en professioneel beleggingsadvies (Premium) naar verwachting zal stijgen.  

 

Wijzigingen governance

Op 26 augustus jl. heeft IEX mededeling gedaan van de benoeming van Mark Termeer tot managing director van IEX. De board van IEX Group N.V. bestaat sinds de aandeelhoudersvergadering van 7 augustus jl. uit vier personen: Peter van Sommeren, Joost Rietvelt, Gerben Hettinga en Peter Paul de Vries (voorzitter).

 

Vooruitzichten: voortzetting trends eerste halfjaar

Op dit moment is de verwachting dat de trends uit de eerste jaarhelft ook in de tweede helft zullen doorzetten. Vanwege de impact van COVID-19 en de daarmee gepaard gaande onzekerheden, spreekt IEX Group geen concrete verwachting uit over de resultatenontwikkeling in de tweede helft van het kalenderjaar 2020.

 

*) Kalenderjaar /verlengd boekjaar.

IEX Group heeft een verlengd boekjaar dat loopt van 1 januari 2019 tot en met 30 december 2020. De hierboven weergegeven cijfers hebben betrekking op de interim-periode die gelijk is aan de eerste helft van het kalenderjaar 2020 (ofwel 1 januari 2020 tot en met 30 juni 2020). De cijfers over deze interim-periode, die gebaseerd zijn op dezelfde grondslagen van waardering en resultaatbepaling, zijn niet door een accountant gecontroleerd of van een accountantsverklaring voorzien. De interim-cijfers worden vergeleken met de cijfers over de eerste helft van het kalenderjaar 2019.

Het volledige interim-bericht zal uiterlijk op 11 september 2020 op de website www.iexgroup.nl worden geplaatst.

 

Voor nadere informatie:

IEX Group N.V.

P.T.B.M. van Sommeren, CEO

Telefoon +31(20) 435 21 70

e-mail: ir@iexgroup.nl