CORPORATE GOVERNANCE

Wij hechten zeer aan een goede verstandhouding met onze kapitaalverschaffers en staan graag open voor hun adviezen en suggesties. De jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders biedt ons een gewaardeerde gelegenheid om zowel formeel als informeel met onze kapitaalverschaffers van gedachten te wisselen, waarbij wij altijd terdege rekening trachten te houden met de alsdan gemaakte opmerkingen en gedane suggesties.

Wij zijn van mening dat onze aandeelhouders tijdig en op adequate wijze over de gang van zaken bij de onderneming dienen te worden geïnformeerd.

Onze vennootschap onderschrijft in zijn algemeenheid de aanbevelingen van de Nederlandse Corporate Governance Code (“Code”) en streeft ernaar om, voor zover voor haar redelijkerwijs mogelijk, aan relevante aanbevelingen uitvoering en invulling te geven.

Van de inhoud van de Klokkenluidersregeling, de Statuten, de Gedragscode en het Beleid inzake bilaterale contacten met aandeelhouders kunt u kennisnemen door de desbetreffende hieronder weergegeven rubriek openen.